GDPR 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


Společnost Václav Míka-autodoprava, se sídlem: Hájek 124 , 363 01 Ostrov nad Ohří,

IČO:49757857/ DIČ: CZ6510300412, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Václav Míka-autodoprava prioritou.

Společnost Václav Míka-autodoprava je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany společnosti Václav Míka-autodoprava během plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností společnost Václav Míka-autodoprava a na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Václav Míka-autodoprava.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Václav Míka-autodoprava zpracovávány pro tyto účely:

 Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky apod.);

 Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);

 Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Václav Míka-autodoprava může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb);

 Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Václav Míka-autodoprava, například posuzování bonity zákazníka);

 Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve firmě Václav Míka-autodoprava.)


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Václav Míka-autodoprava je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje

Údaje  subjektů                                                    Účely zpracování údajů

------------------------------------                                     ------------------------------------------------

jméno a příjmení:                                                 Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání  Kontaktní adresa:                                                obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb,     E-mail :                                                                Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování    tel.číslo :                                                              požadavků zaslaných prostřednictvím                                                                                                      elektronických formulářů

__________________________________________________________________________

Číslo účtu:                                                             Plnění smlouvy, Plnění právních povinností,                                                                                            Ochrana oprávněného zájmu správce

__________________________________________________________________________

IČO, DIČ:                                                              Plnění smlouvy, Plnění právních povinností,                                                                                             Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování                                                                                 požadavků zaslaných prostřednictvím                                                                                                     elektronických formulářů

__________________________________________________________________________

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte společnosti Václav Míka-autodoprava souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování), berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Václav Míka-autodoprava jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnost Václav Míka-autodoprava je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů společnosti Václav Míka-autodoprava a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci, popř. jiné údaje, které společnost Václav Míka-autodoprava obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije společnost Václav Míka-autodoprava za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnost Václav Míka-autodoprava bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností i Václav Míka-autodoprava své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností Václav Míka-autodoprava

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost Václav Míka-autodoprava povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování                                                                   Doba uchování

------------------------------------------                                           -------------------------------------------------------

Plnění smlouvy:                                                                po dobu trvání smluvního vztahu a po                                                                                                   dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

__________________________________________________________________________

Plnění právních povinností:                                            po dobu stanovenou příslušným právním                                                                                               předpisem

__________________________________________________________________________

Zasílání obchodních                                                          po dobu trvání souhlasu se zpracováním sdělení a nabídka                                                              osobních údajů, případně do odvolání výrobků a služeb:                                                              souhlasu se zpracováním, případně v                                                                                                     souladu s platnou legislativou*

__________________________________________________________________________

Ochrana oprávněného                                                      maximálně po dobu 3 let od doby počátku zájmu správce:                                                    zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní                                                                                                   právní předpisy jinak, anebo pokud v                                                                                                    odůvodněném případě nevznikne                                                                                                          potřeba uchovávat údaje po dobu delší v                                                                                              souvislosti s konkrétním případem 

__________________________________________________________________________

Vyřizování požadavků                                                        po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného zaslaných prostřednictvím                            požadavku či po dobu trvání příslušného elektronických formulářů:                             uživatelského účtu  

__________________________________________________________________________

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás společnost Václav Míka-autodoprava pracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude společnost Václav Míka-autodoprava oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás společnost Václav Míka-autodoprava zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost Václav Míka-autodoprava opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost Václav Míka-autodoprava vymaže Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování j e protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to společnosti Václav Míka-autodoprava ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po společnosti Václav Míka-autodoprava požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnost Václav Míka-autodoprava Vaše o sobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, společnost Václav Míka-autodoprava Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Václav Míka-autodoprava. V případě, že společnost Václav Míka-autodoprava neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje na d Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla společnosti Václav Míka-autodoprava nebo emailem na auto.mika@seznam.cz

Společnost Václav Míka-autodoprava si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.